www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

Dz.U…….…….…………………Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

KK………………………….……Kodeks Karny z 1997 r.

KPK……..………………………Kodeks Postępowania Karnego z 1997 r.

OECD…….………………………………….……Organization for Economic Cooperation and Development –

Organizacja Rozwoju i Współpracy Gospodarczej.

KMRE………………………..…Komitet Ministrów Rady Europy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.