www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 1 Oszustwo komputerowe-zarys problematyki » Charakterystyka przestępczości komputerowej

Charakterystyka przestępczości komputerowej

Nie powstała jeszcze wyczerpująca definicją tego zjawiska. Każdy specjalista ma swoje własne określenie, a użycie jednego nie jest tutaj wskazane, z uwagi na złożoną strukturę tego zjawiska. Przestępczość komputerowa pojawiła się wraz z intensywnym wzrostem rozwoju komputeryzacji i od tej pory towarzyszy mu nieustannie. Jest to dosyć trudne zagadnienie ze względu na różnice, jakie istnieją między tym a innymi przestępstwami. Przede wszystkim jest ono o wiele trudniejsze do wykrycia niż pospolite przestępstwo, głównie ze względu na możliwość nieobecności przestępcy w miejscu dokonywania przez niego czynu karalnego, a co się z tym wiąże znikomą ilość śladów lub czasami wręcz ich brakiem.

Nie oznacza to, że nie podejmowano prób jednolitego zdefiniowania tego zjawiska.

K. Jakubowski określa pojęcie przestępczości komputerowej jako nieprecyzyjne i wieloznaczne.

"W szerokim rozumieniu, przestępczość ta obejmuje wszelkie zachowania przestępcze związane z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych, polegające zarówno na naruszaniu uprawnień do programu komputerowego, jak i godzące bezpośrednio w przetwarzaną informację, jej nośnik i obieg w komputerze oraz cały system połączeń komputerowych, a także w sam komputer. Należy tu zaznaczyć, iż będą to zarówno czyny popełniane przy użyciu elektronicznych systemów przetwarzania danych (komputer jako narzędzie do popełnienia przestępstwa), jak i skierowane przeciwko takiemu systemowi1".

"Interpol", czyli Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych definiuje przestępczość komputerową jako przestępczość w zakresie technik komputerowych. Przestępstwami obejmowanymi zbiorczą nazwą komputerowych są zarówno czyny skierowane przeciwko systemowi komputerowemu (gdzie komputer jest celem ataku), jak i czyny dokonane przy użyciu komputera jako narzędzia.

W 1985 roku specjalna grupa ekspertów Rady Europy rozpoczęła pracę nad prawnymi aspektami przestępstw komputerowych. Zwieńczeniem ich kilkuletniej pracy był raport oraz projekt zalecenia przedstawiony Europejskiej Komisji ds. Problemów Przestępczości. Raport ten stał się podstawą "Zalecenia Nr R(89)9 Komitetu Ministrów Rady Europy, dotyczącego przestępstw związanych z wykorzystaniem komputera" (3). Ich raport klasyfikuje przestępstwa z wykorzystaniem komputera na dwie kategorie:

1) główną-zawierającą czyny wymagające, zdaniem Komitetu Ekspertów, kryminalizacji we wszystkich krajach członkowskich

2) fakultatywną- zawierającą typy nadużyć komputerowych, o mniejszym na ogół stopniu szkodliwości i implikacjach międzynarodowych w zakresie ich ścigania i jurysdykcji.

Listy te prezentują się następująco - lista "główna" zawiera:

- oszustwo związane z wykorzystaniem komputera, fałszerstwo komputerowe, zniszczenie danych lub programów komputerowych, sabotaż komputerowy, "wejście" do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną, podsłuch komputerowy, bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie programów komputerowych prawnie chronionych, bezprawne kopiowanie topografii półprzewodników.

Lista "fakultatywna" zawiera:

- modyfikację danych lub programów komputerowych, szpiegostwo komputerowe, używanie komputera bez zezwolenia, używanie prawnie chronionego programu komputerowego bez upoważnienia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.