www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 2 Struktura przestępstwa oszustwa komputerowego. » Znamiona Strony Podmiotowej

Znamiona Strony Podmiotowej

Strona podmiotowa przestępstwa obejmuje zjawiska psychiczne, które muszą towarzyszyć stronie przedmiotowej, czyli zewnętrznemu zachowaniu się sprawcy, i które wyrażają stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Stosunek ten może polegać na umyślności lub nieumyślności. Według polskiego prawa karnego przestępstwo oszustwa komputerowego jest przestępstwem umyślnym, kategoryzującym to przestępstwo jako przestępstwo kierunkowe, gdyż sprawca działa z zamiarem wyraźnie ukierunkowanym i mającym określony cel20.

Artykuł 287 Kodeksu Karnego określa alternatywne cele działania sprawcy i są to:

- osiągniecie korzyści majątkowej lub wyrządzenie innej osobie szkody, których ustalenie jest warunkiem koniecznym dla jego odpowiedzialności21.

Skoro określa się go mianem kierunkowego to może być tylko popełnione w zamiarze bezpośrednim. Nigdy natomiast w zamiarze ewentualnym ponieważ wykluczają to jego znamiona22.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.