www.eprace.edu.pl » przestepstwo-komputerowe » Rozdział 2 Struktura przestępstwa oszustwa komputerowego. » Znamiona Przedmiotu Ochrony

Znamiona Przedmiotu Ochrony

Każdy rodzaj przestępstwa godzi w stosunki społeczne, które prawo chroni ale stanowi także zamach dla danego dobra23. Tak więc pojęciem przedmiotu ochrony będziemy określać dobro prawne, które stanowi wartość społeczną, a co za tym idzie jest chronione za pomocą przepisu przewidującego sankcję karną za naruszenie lub narażenie na niebezpieczeństwo tego dobra24.

W artykule 287 Kodeksu Karnego chronione są dwa dobra.

Zasadniczym przedmiotem ochrony w art. 287 KK jest mienie.

W prawie cywilnym pojęcie mienia jest definiowane jako własność i inne prawa majątkowe (art.44 k.c)25. Jednak na podstawie art. 287 KK pojęcie to należy interpretować jako zbiorczą nazwę dla wszystkich praw majątkowych, których dowodem istnienia jest odpowiedni zapis w systemie gromadzącym, przetwarzającym lub przesyłającym automatycznie dane lub zapis na komputerowym nośniku albo mienie, z którym związany jest taki zapis26.

Art. 287 KK chroni również zapis informacji oraz zasady automatycznego ich przetwarzania, gromadzenia lub przysyłania.

Informacja (ang. information) jest to znaczenie, jakie nadajemy danym przy pomocy konwencji odnoszących się do tych danych27.

Ekspansja technologii informatycznej doprowadziła do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla przetwarzania w systemach komputerowych informacji28.

Bezpieczeństwo to:

*poufność przetwarzanej informacji* (ang. confidentiality) – to właściwość danych i informacji, polegająca na udostępnianiu ich wyłącznie uprawnionym podmiotom, na potrzeby określonych procedur, w dozwolonych przypadkach i w dozwolony sposób29.

*integralność przetwarzanej informacji (ang. integrity) – to gwarancja nienaruszalności danych i programów komputerowych30.

*dostępność do przetwarzanej informacji (ang. availability) -właściwość danych, informacji oraz systemów informatycznych, dzięki której są one osiągalne i mogą być używane w każdym czasie i w wymagany sposób31.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.